Služby

Služby

TENZONA Slovakia s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, ktorý je v zhode s požiadavkami normy STN EN ISO 9001 a platí pre nasledujúce činnosti:

1. VÝROBA, MONTÁŽ A SERVIS VÁHOVÝCH A RIADIACICH SYSTÉMOV.
2. STAVEBNÁ A OBCHODNÁ ČINNOSŤ.
3. KALIBRÁCIA VÁH S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU

Projekčné práce a inžinierska činnosť

Zabezpečíme kompletné vypracovanie projektu pre výrobu, stavebné povolenia a realizáciu váh. Zaručujeme individuálny prístup k zákazníkovi. Vieme zabezpečiť dodávku váhy „na kľúč“.

Kalibrácie

Pre skvalitnenie služieb zákazníkom je naša spoločnosť akreditovaná SNAS-om na vykonávanie kalibrácií váh s neautomatickou činnosťou 2., 3., a 4. triedy presnosti podľa ISO/STN EN 17025:2005 na mieste u zákazníka v rozsahu akreditácie uvedenej v prílohe osvedčenia.

Servis

Vzhľadom na vysokú odbornosť našich servisných pracovníkov zabezpečujeme servis nielen na naše váhy ale aj váhy od iných dodávateľov.

Tvorba programového vybavenia

Zabezpečujeme tvorbu váhových programov podľa požiadaviek zákazníkov. Váhové programy dodávame buď štandardné pre jednotlivé váhy alebo programy zabezpečujúce bez obslužnú prevádzku váh. Naše programy dokážu spolupracovať s podnikovými výpočtovými systémami na rôznych úrovniach podľa požiadaviek zákazníka.

Modul"D"

Máme „Certifikát o schválení systému kvality výrobného procesu“ vydaný notifikovanou osobou č. 1432 – Slovenská legálna metrológia, n. o., ktorá potvrdzuje, že systém manažérstva kvality výrobného procesu výrobcu TENZONA Slovakia s.r.o. zabezpečuje – v rámci rozsahu Špecifikovaného v prílohe osvedčenia – zhodu vyrábaných váh s neautomatickou činnosťou v súlade s požiadavkami bodu 2 prílohy 2 (modul D) k nariadeniu vlády SR e. 126/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z., ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizácii právnych predpisov členských štátov tykajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu, v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Stavebno-montážna skupina

Zabezpečuje kompletnú stavbu váhy aj s pripojením externých zariadení ( semafory, optozávory, kamery a pod.). Práce vykonávané našimi skúsenými pracovníkmi je zabezpečená ich vysoká kvalita a zohľadnenie individuálnych požiadaviek zákazníka.

Dopytový formulár

Dopytový formulár

Dopytový formulár

Dopytový formulár

Dopytový formulár